ORASUL SEINI
CUI – 3627765
Nr. 5028 / 18.05.2015

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI – SEINI

Organizeaza in baza Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 5 din H.G. nr. 286 / 2011, concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 6 functii contractuale, de executie, vacante , in cadrul Biroului Proiecte

1. Denumirea posturilor vacante :
– Consilier juridic , grad profesionala II (1 post ) ;
– Inspector de specialitate , grad profesional IA (2 posturi) ;
– Inspector de specialitate, grad profesional I ( 1 post );
– Inspector de specialitate , grad profesional II (1 post ) ;
– Referent debutant ( 1 post ).

2. Conditii generale si specifice necesare pentru ocuparea posturilor :
2.1 Pentru funcia de consilier juridic II ,
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice ( 1 post ) ;
– Vechime in specialitatea studiilor – minim 3 ani .
2.2 Pentru functia de inspector specialitate IA ,
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul tehnic ( 2 posturi ) ;
– Curs absolvit privind – Managementul Proiectelor ;
– Vechime in specialitatea studiilor – minim 9 ani .
2.3 Pentru functia de inspector specialitate I,
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice ( 1 post );
– Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani .
2.4 Pentru functia de inspector specialitate II ,
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice (1 post );
– Vechime in specialitatea studiilor – minim 2 ani .
2.5 Pentru functia de referent debutant ( 1 post) ,
– Studii medii cu diploma de bacalaureat ;
– Cunostinte de operare pe calculator.

3. Probele stabilite pentru concurs : selectia dosarelor , proba scrisa, interviu .

4. Conditii de desfasurare a concursului :
– Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune dosarul la Serviciu economic , pana la data de 05.06.2015 ;
– Concursul se organizeaza la sediul Primariei Seini , in data de 17.06.2015, ora 8,00 – proba scrisa .

5. Bibliografia de concurs este urmatoarea :
5.1 Bibliografie pentru functia de consilier juridic ;
– Legea nr. 287/2009 – actualizata privind Noul Cod Civil;
– Legea nr. 105 / 2011 , actualizata privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii nationale pentru obiectivul Cooperare teritoriala Europeana ;
– Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
– O.U.G. nr. 34/2006- actualizata , privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

5.2 Bibliografie pentru functia de inspector specialitate, pregatire tehnica ;
– Legea nr. 105 / 2011 , actualizata privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii nationale pentru obiectivul Cooperare teritoriala Europeana ;
– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
– O.U.G. nr. 34/2006- actualizata , privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
– Legea nr. 50/1991 – actualizata , privind autorizarea executarii lurarilor de constructii ;
– Legea nr. 10/1995 – actualizata, privind calitatea in constructii ;
– Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
5.3 Bibliografie pentru functia de inspector specialitate , pregatire economica ;

– Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii , actualizata ;
– Legea nr. 105 / 2011 , actualizata privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii nationale pentru obiectivul Cooperare teritoriala Europeana ;
– Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
– Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal , actualizata ;
– Legea nr. 273/2006 – legea privind finantele publice, actualizata ;

5.4 Bibliografie pentru functia de referent ;
– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
– Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii , actualizata ;
– Legea nr. 105 / 2011 , actualizata privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii nationale pentru obiectivul Cooperare teritoriala Europeana ;

6. Dosarul de concurs, va contine urmatoarele documente :
– cererea scrisa privind participarea la concurs, adresata conducatorului institutiei organizatoare ;
– copia actului de identitate ;
– cazier judiciar ;
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor solicitate ;
– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitate ;
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;
– curriculum vitae ;
– alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ;.

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria Seini, secretar, Serviciu Economic si la numar de telefon 0262 – 491090, interior 15 sau 27 .

Sari la conținut