ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ

LEGEA NR. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

LEGEA NR. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

ORDONANȚA GUVERNULUI 35/2002 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al consiliilor locale

LEGEA NR. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

LEGEA NR. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

LEGEA NR. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

LEGEA NR. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

ORDONANȚA GUVERNULUI 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

LEGEA NR. 273/2006 privind finanțele publice locale

LEGEA NR. 53/2003 – codul muncii