Reţea de drumuri

Reţeaua totală de drumuri a oraşului Seini însumează 72 de km de infrastructură, din care: 11 km de drum naţional/european, 6 km de drum judeţean şi 55 de km de reţea stradală. Reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene este integral reabilitata si se circula in conditii foarte bune. În ceea ce priveşte reţeaua stradală, oraşul dispune de 25 de km de străzi modernizate, echivalentul a 46 % din totalul reţelei stradale, iar in acest moment sunt in curs de modernizare 9,5 km de retea stradala, restul de drumuri fiind în diverse stadii de practicare (preponderent drumuri pietruite sau de pământ).

Reţeaua de autostrăzi a Uniunii Europene are în vedere construcţia unei artere care să lege localitate Vaja (Ungaria) de Satu-Mare şi Baia Mare (România), care pe teritoriul Judeţului Maramureş urmăreşte traseul de principiu al DN 1C pe culoarul Tăuţii Măgherăuş –
Seini – Livada (supranumit Drumul Nordului), făcând legătura cu partea de Centru-Sud a ţării, respectiv cu autostrada Dej – Cluj – Târgu Mureş – Braşov – Bucureşti. Acest drum expres va rezolva problemele reţelei de drumuri actuale, neadecvate şi insuficiente traficului şi
acoperirii teritoriale. Datorită dezvoltării drumurilor expres sau autostrăzilor şi a traficului intens aferent, exploatarea acestor căi de comunicaţie prezintă riscul unui surplus de poluare a mediului înconjurător.

În prezent, reţeaua de căi de comunicaţie de pe raza oraşului Seini cuprinde:
– DN 1C Baia Mare – Satu-Mare, cunoscut şi ca drum european E 58, care traversează practic de la est la vest localităţile Seini şi Săbişa pe o lungime de cca. 11 km. Traficul mediu zilnic înregistrat este de 3.000 (total vehicule fizice), estimându-se până în anul 2020 o rată de creştere de 2,1%. Datorită solicitării şi a celor două curbe existente la intrarea şi ieşirea din centrul localităţii, se impun restricţii de circulaţie.DN 1C a fost inclus în cadrul Planului de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Maramureş la categoria de reabilitare a drumurilor pentru perioada 2008-2013, iar in anul 2014 s-au finalizat lucrarile de reabilitare.

– Drumul Judeţean DJ 109I Satu-Mare – Negreşti Oaş – Viile Apei – Seini (culoarul PII) aflat la limita dintre judeţe, cu o lungime de 5,875 km. Consiliului Judeţean Maramureş in anul 2016 a reabilitat Drumul Judetean DJ 109I prin turnarea unui covor asfaltic.

– Drumuri din interiorul localităţii, din care in perioada 2014-2016 s-au modernizat prin introducerea de retele de apa si canalizare, executia de rigole si trotuare un numar de 5 km de retea stradala si s-a turnat covor asfaltic pe 8,4 km de strazi.

Reţea feroviară

Oraşul Seini este tranzitat de Magistrala 400 a Căilor Ferate Române, pe ruta Braşov – Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare – Satu-Mare. Desfăşurarea acesteia formează limita de sud şi vest a oraşului Seini pe o lungime de 9 km, tranzitând oraşul la limita de Sud-Vest a acesteia.
Întreaga lungime este de tip neelectrificat, cu ecartament normal (o singură cale), excepţie făcând zona staţiei CFR, unde linia este dublată.
Staţia C.F.R. dispune de o construcţie simplă ce adăposteşte o casă de bilete, o mică sală de aşteptare, un grup social şi un peron amenajat din prefabricare de beton. În ciuda importantei deosebite pe care o reprezintă pentru traficul de persoane, staţia CFR Seini a fost neglijată până în prezent. Din punt de vedere operaţional şi al stării de funcţionare, aceasta se află în stare avansată de degradare, riscând să nu mai îndeplinească funcţiunile în vederea căreia a fost construită şi dată în funcţiune. Peronul gării a suferit o degradare continuă, ultimele lucrări de reabilitare fiind făcute cu mai bine de 20 de ani în urmă. Sala de aşteptare nu dispune de mobilier adecvat, iar în perioada rece nu dispune de încălzire. Grupul social este nefuncţional, fiind închis din cauza degradării avansate.
În ceea ce priveşte traficul feroviar, staţia Seini înregistrează zilnic tranzitul a 16 trenuri de călători şi a unui tren de marfă. În ceea ce priveşte frecvenţa persoanelor şi a mărfii, traficul feroviar înregistrează zilnic 50 de persoane ce pleacă sau vin în/din staţia Seini şi 0 tone de mărfuri care pleacă sau vin în aceeaşi staţie.

Transport public în comun

Datorită caracterului restrâns al oraşului Seini, dat de aria teritorial-administrativă relativ mică, transportul de persoane la nivel local lipseşte, nevoia de deplasare a cetăţenilor care fac naveta către localităţile învecinate fiind acoperită de serviciile de transport oferite de firmele de transport private din oraşele mari precum Satu-Mare, Baia-Mare si Negresti-Oas care, în itinerarul lor tranzitează oraşul Seini. Frecvenţa de tranzitare a oraşului este foarte bună, problemele legate de transportul de persoane fiind practic minime. Transportul se efectuează cu autocare, autobuze şi microbuze.
De asemeni, transportul de călători se desfăşoară şi pe calea ferată, în special pe distanţe scurte, făcându-se legătura între Seini şi Baia Mare, şi de aici către orice destinaţie naţională.
Apropierea de municipiile Baia-Mare şi Satu-Mare face oportun accesul la transportul aerian. Aeroportul internaţional Baia Mare este amplasat pe DN 1C la o distanţă de 7 km de acesta, în oraşul Tăuţii Măgherăuş. Prin cele două aeroporturi se asigură legaturi directe cu municipiul Bucureşti prin legături interne, precum şi legături internaţionale cu charter.
Nu sunt construite autogări pe teritoriul oraşului, în schimb există un loc amenajat de staţionare în piaţa centrală a localităţii pentru autovehicule de transport în comun.
Atuul major pe care Oraşul îl deţine din punct de vedere al amplasării îl constituie intersecţia arterelor regionale de comunicaţie terestră şi apropierea de cele două aeroporturi.
De asemeni, prezintă o importanţă deosebită apropierea de cele două puncte de trecere a frontierei către Ungaria şi Ucraina. Toate acestea fac din Seini nu doar un punct interesant de tranzitat, ci şi atractiv în perspectiva dezvoltării durabile.

Reţele de telecomunicaţie

Toate cele trei localităţi dispun de reţea completă de telefonie fixă, Seiniul dispunândde o reţea digitală modernizată. Aceasta reprezintă o investiţie care rezolvă performant comunicaţia telefonică modernă, capacitatea centralei permiţând conectarea de abonaţi în continuare, precum şi accesul la servicii de e-mail, internet.
Legăturile comunicaţionale mobile se realizează prin intermediul mai multor reţele de telefonie mobilă, şi prin prezenţa amplificatoarelor de semnal pentru toate cele 3 reţele importante existente pe piaţa românească. Serviciile de comunicaţie GSM acoperă atât arealul
Seiniului cât şi pe cel al comunităţilor învecinate, aliniind localitatea la zonele acoperite cu toate mijloacele comunicaţiilor moderne. De asemeni, în toate cele trei localităţi se regăsesc serviciile de internet şi televiziune prin cablu.
În ceea ce priveşte serviciile poştale şi de curierat, este de menţionat faptul că localitatea Seini deţine un oficiu poştal perfect funcţional, fiind amenajat recent. La acesta se mai adaugă şi sediul Romtelecom, fiind în aceeaşi stare de funcţionare.
Se constată astfel că în ceea ce priveşte serviciile de comunicatei, în oraşul Seini nu sunt semnalate probleme.

Gospodărire complexă şi alimentare cu apă

Reţea de apă potabilă

Alimentarea cu apă a localităţii se face în marea majoritate a cazurilor din puţurile de mică adâncime (6 pana la 8 m) existente în gospodăriile populaţiei. Apele freatice ale oraşului sunt în general infestate şi poluate ca urmarea a influenţei negative a locuitorilor, dar în special datorită densităţii crescute a construcţiilor şi a prezentei industriilor poluatoare.
Studiile efectuate la nivel judeţean, cuprinzând şi teritoriul localităţii Seini au dus la elaborarea „Programului de alimentare cu apă a localităţilor urbane şi rurale”, fiind subliniată urgenţa rezolvării alimentării cu apă potabilă a tuturor celor trei localităţi.
Oraşul Seini fiind situat pe albia majoră a Someşului nu întâmpină probleme în ceea ce priveşte debitul apei potabile care provine dintr-un strat acvifer subteran şi nu se întâlnesc nici fluctuării ale debitului în funcţie de anotimp.
Sistemul centralizat realizat în anii precedenţi, şi care cuprinde doar zona centrală a localităţii, releva un deficit de debit faţă de necesarul de consum al locuitorilor. Zona centrală, reprezentată de zona blocurilor de locuinţe este alimentată cu ajutorul a două puţuri şi a unor instalaţii de pompare cu hidrofor. Apa pompată trece doar printr-un sistem de tratare simplu, respectiv clorinare.

Nu s-au constat depăşiri ale concentraţiei de clor în apă.
Unităţile industriale, agroindustriale şi unele obiective social economice dispun de instalaţii proprii de alimentare cu apă din pânza freatică de mică adâncime.
Debitul de apă al pânzei freatice este foarte bogat, făcând faţă necesarului de consum, însă calitatea apei provenite din pânza freatică de mică adâncime este nesatisfăcătoare.
În satul Săbişa, situaţia este aceeaşi cu cea din Seini, iar în satul Viile Apei, fiind zona de deal, alimentarea se face din izvoarele de coastă existente, sau din pânza freatică, în zonele mai joase.
Reţeaua de aducţiune şi alimentare cu apă potabilă măsoară în prezent 42,935 km şi este administrată de Operatorul Unic Judeţean – SC Vital SA Baia-Mare.

În ciuda reabilitării recente, aceasta are nevoie urgentă de extinderi, în vederea acoperirii întregului necesar existent. Sistemul centralizat de distribuţie a apei potabile deserveşte 40% din locuitorii oraşului. Capacitatea totala a instalaţiilor de producere a apei potabile este de 300mc/zi, capacitatea actuală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 290 m3/zi, se constată astfel o subdimensionare a capacităţii reţelei de distribuţie faţă de capacitatea de producere a apei potabile. Cantitatea de apă potabilă distribuită către locuitori este de 220 m3/zi. Gradul de contorizare al distribuţiei de apă potabilă este de 100%.

Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate

Una dintre problemele majore ale oraşului Seini o constituie reţeaua de canalizare şi epurare a apelor uzate. Oraşul figurează pe lista priorităţilor de realizare a sistemului de canalizare şi epurare, în cadrul „Programului de canalizare a localităţilor urbane şi rurale”, program desfăşurat la nivelul judeţean.

În prezent, localitatea dispune de o reţea de doar 38,006 km de canalizare, ce deserveşte unui număr de 4877 de persoane, respectiv unui număr de aproximativ 1951 de locuinţe.
Localităţile Săbişa şi Viile Apei dispun de reţea de canalizare. Epurarea apelor se face în staţia de epurare a Orasului Seini. Apele a 60% dintre gospodăriile racordate la reţeaua de alimentare cu apă sunt epurate. Doar 60% din totalul populaţie este racordată la sistemul de canalizare, acest lucru constituind una dintre problemele stringente ale oraşului Seini.

Pentru evacuarea apelor meteorice (pluviale) nu există sisteme de canalizare.
Acestea se colectează în şanţuri şi rigole şi se deversează în pârâul Seinel, şi implicit în Someş. La precipitaţii mari, acestea ies din matca, inundând podeţe, drumuri şi suprafeţe agricole.
Reţeaua de canalizare existentă este administrată de Operatorul Unic Judeţean – SC Vital SA Baia-Mare.

Reţele electrice

Alimentare cu energie electrică

Oraşul Seini este alimentat din Sistemul Energetic Naţional, de la staţia Roşiori-Valea Vinului, prin intermediul unei staţii de transformare 110/20 KV, amplasată în zona centrală a localităţii.

Transportul energiei electrice la staţia de transformare spre posturile de transformare de 20/0.4 KV se realizează cu ajutorul unei reţele de 54 km de linii aeriene sau subterane de 20KV. Cele 57 de posturi de transformare sunt în construcţie aeriană sau zidărie/beton. Proprietarii acostor posturi de transformare sunt fie SC Electrica SA, fie proprietari terti (consumatori noncasnici).

Puterea instalată in transformatoare pe raza oraşului este de 14.675kVA, iar cea instalata la consumatori este de 6.326kVA, fără a fi necesar a se mări capacitatea posturilor de transformare sau a reţelelor de transport. Retelele de distributie de joasa tensiune existente sunt in curs de modernizare.

Nu există disfuncţionalităţi din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, oraşul fiind electrificat în totalitate. Cu toate acestea se impune extinderea reţelei existente către zonele propuse pentru a fi incluse în spaţiul intravilan, în ideea alimentării unor noi potenţiali consumatori.

Traseele liniilor electrice urmăresc în general cursul străzilor, în acest fel asigurându-se şi iluminatul public. Cu toate acestea exista zone periferice încă neiluminate.

Exista un producator de energie electrica obtinuta din arderea biogazului echipat cu un generator de 370kVA.

În ciuda potenţialului existent (soare, vânturi, cursul Someşului), nu există alte sisteme de producere sau alimentare cu energie alternativă.

Alimentarea cu carburanţi se realizează la o staţie de alimentare situată la 2,5 km distanţă de oraş, pe DN 1C spre Baia Mare.

Distribuţie gaz metan şi surse de încălzire

Alimentarea cu gaze naturale se face din conducta magistrală de gaz metan, printr-o staţie de reglare şi măsurare, asigurând astfel cantitatea necesară întregii zone prin reţeaua de distribuţie, desfăşurată pe aproape toate străzile oraşului şi celor două sate, şi măsurând 46.356 m. Astfel, toate cele 3 localităţi dispun de gaz metan, procentul de acoperire fiind de cca. 90%.
Consumul lunar de gaze este împărţit intre populaţie, cu un consum de 533.800 m3 (470.200 m3 pentru Seini, 26.600 m3 pentru Viile Apei şi 37.000
m3 pentru Săbişa), şi agenţi economici, cu un consum de 170.000 m3.
Starea tehnică a reţelelor de distribuţie este foarte bună, acestea fiind noi şi executate corespunzător. Presiunea şi parametrii normali de funcţionare sunt daţi şi de alimentarea directă din conducta magistrală, fără a se constata disfuncţionalităţi.

Încălzire şi distribuţie gaz metan

Încălzirea locuinţelor se face în cea mai mare parte cu centrale de bloc sau apartament, acestea înregistrând un consum anual de 276.000 m3 de gaze naturale. În acelaşi timp, pentru încălzirea locuinţelor individuale (în special case) mai sunt folosiţi şi combustibili solizi, în special pentru sobe. Instituţiile publice sunt de asemeni asigurate de centrale termice proprii pe bază de gaze naturale.

Infrastructură socio-educaţională

Infrastructură educaţională

Învăţământul reprezintă unul din procesele de bază ale unei comunităţi, cu rolul de a orienta şi consolida viziunea pentru dezvoltarea personală şi profesională, atât pe cea beneficiarilor direcţi ai actului de predare, cât şi pe cea a comunităţii locale în sine.
Liniile de învăţământ desfăşurate în această comunitate, atât cele de la nivel primar şi gimnazial, precum şi cele de la nivel liceal, urmează specificul curriculum-ului naţional şi implicit pe cele ale programelor judeţene.
Domeniile de calificare ale elevilor judeţului MM sunt: Mecanică, Electromecanică, Chimie industrială, Electric, Construcţii şi lucrări publice, Agricultură, Silvicultură, Comerţ, Turism şi alimentaţie publică, Industrie alimentară, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă şi pielărie şi Materiale de construcţii.

Seiniul este un oraş în care importanţa învăţământului în comunitate este conştientizată ca atare, numărul unităţilor de învăţământ fiind în concordanţă cu dimensiunile acestei unităţi administrativ teritoriale şi cu numărul său de locuitori. Procesul educaţional este grupat pe nivelele clasice de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Infrastructura educaţională a oraşului Seini este susţinută de un număr de 86 de cadre didactice, dintre care 36 sunt titulari, 51 de profesori de cultură generală şi 19 învăţători si 16 educatori, la care se adaugă personalul auxiliar format din 8 angajaţi si 28 personal nedidactic.
Probleme cu care se confruntă sistemul educaţional de la Seini sunt evidenţiate de: integrarea dificilă a rromilor în educaţie datorită problemelor legate de excluziunea socială a elevilor rromi şi a lipsei unui spaţiu separat pentru aceştia, starea precară a infrastructurii, incidenţa obiectivelor fără utilităţi de strictă necesitate, cu tâmplărie veche şi clădiri lipsite de izolare termică este mare.
Infrastructura educaţională este alcătuită dintr-un liceu tehnologic agricol, singurul din judetul Maramures, o scoala primara, 4 gradinite cu program normal si un camin cu program prelungit, dupa cum urmeaza:

Nivel  liceal:

Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde”, cu sectiile economic si agricol-  a luat fiinţă în anul 1971 cu un număr de 72 de elevi, care urmau specialităţile veterinară şi zootehnică.
Specializările actuale sunt:
– tehnician in economie;
– tehnician agronom;
– tehnician horticultor;
– tehnician veterinar;

Numărul de elevi veniţi din alte zone este de 40 de elevi din Ilba, Cicârlău, Baia Mare, Oraşul Nou, Racsa-Vii, Ariniş, Coroieni, Giuleşti, Deseşti,s.a. La momentul actual liceul dispune de un număr de 25 clase, din care 12 curs gimnazial.

În cadrul liceului îşi desfăşoară activitatea un număr de 29 de profesori, 3 economişti, 4 specialişti în agricultură şi horticultură, un medic veterinar.

Formarea practică în domeniul agricol se face în incinta liceului având 2 sere şi 5 solarii în suprafaţă totală de 2.500 m2 şi parteneriat cu 3 agenţi economici SC Karin SRL, SC Semagro SRL, SC Simgreen Agro SRL. Liceul finctioneaza intr-o cladire reabilitata, fiind amenajate locuri de parcare, parcuri, o curte interioara foarte bine intretinuta anual de catre profesori si elevi, cu aranjamente florale, o plantatie de pini cu numele poetului national Eminescu, realizata in colaborare cu Ocolul Silvic Tautii Magheraus, locuri de joaca pentru copii, un teren sintetic de fotbal,sala de sport si vestiare.

Invatamantul seinean se bucura de o mare sustinere din partea primariei si a consiliului local.Premiantii incepand cu cei din ciclul gimnazial beneficeaza anual de o tabara gratuita la mare. Trebuie evidentiat faptul ca tinerii seineni sunt deosebit de activi si implicati in diverse activitati extrascolare sau de petrecere a timpului liber; este de asemenea adevarat ca acest este coordonat de cadrele institutiilor de invatamant, de cadrele didactice implicate in managementul cultural si in mod special de Primaria Seini.

Sectia maghiara isi desfasoara activitatea intr-o cladire reabilitata si modernizata, situata in Piata Unirii, fiind structurata pe nivel prescolar, primar si gimnazial. Are o grupa de prescolari, 4 clase de cursuri primar si 3 clase gimnazial.

Nivelul  primar – gimnazial Şcoala Primara Nr. 1 Seini:

Functioneaza in doua corpuri de cladire de patrimoniu (fosta judecatorie), fiind situata in centrul orasului.Dispune de 15 Sali de clasa, teren de joaca. Functioneza in prezent cu 15 clase de elevi.

Cursurile gimnaziale sunt asigurate in incinta liceului, intr-un corp de cladire separata (fostul internat),avand 12 clase.

Din punct de vedere al impactului asupra comunitatii, scoala nu se rezuma la oferta de servicii formale de educatie, detinand o organizatie ecologista- “Cercul Ecos” si o revista a scolii. Este foarte implicata in viata comunitatii, desfasurand multiple activitati extracurriculare: activitati de constientizare a elevilor si a comunitatii cu privire la problemele de mediu, patrule rutiere in colaborare cu politia,proiecte de reducere a delictentei juvenile, proiecte in parteneriat cu bisericile, bal caritabil pentru copii cu dizabilitati si proiectul “Educatie pentru sanatate” in colaborare cu dispensarul orasenesc.

Nivelul  prescolar:

Invatamantul prescolar functioneaza in 4 cladiri, cu 10 grupe.

Gradinita cu program normal Viile Apei are in compunere, o sala de grupa, un teren de joaca si un grup social. Functioneaza intr-o cladire reabilitata si modenizata.

Gradinita cu program normal Sabisa are in compunere , o sata de grupa, un teren de joaca si un grup social.

In orasul Seini functioneaza un Centru de zi pentru copii “Prichindeii Seiniului”. Acest centru de ingrijire si educatie timpurie pentru copii are o capacitatede 50 de locuri pentru anteprescolari cu varsta cuprinsa inter 0 si 3 ani, dintre care 17 de etnie roma. Serviciile vor fi oferite prin asigurarea hranei, 3 mese pe zi, igiena (dus zilnic) si ingrijirea copiilor, odihna si refacerea acestora, activitati de logopedie , gimnastica recuperatorie –  jocuri si limbi straine. Functioneaza cu doua grupe, o grupa mica de la 0 la 2 ani si o grupa mare de la 2 la 3 ani. Sunt amenajate si dotate 2 sali de desfasurarea activitatilor, 2 dormitoare, o sala de masa. Lucrarile de reabilitare si dotare ale centrului cu mobilier si echipamente situat in cladirea monument istoric (fosta gradinita nr.1- pe strada Mihai Eminescu nr.35), au fost finalizate la data de 10.03.2016.

Gradinita situata in cladirea de pe strada Mihai Eminescu, (fosta Scoala nr.2), are la parter 2 sali de grupa, o sala de mese, 2 cabinete, unul medical si unul de logopedie, 1 sala de spalatorie/calcatorie, 3 grupuri sanitare. La etaj functioneaza gradinita cu program prelungit, in 4 sali de grupa, un birou si 2 grupuri sanitare.

Transportul elevilor se efectueaza cu microbuze scolare.

Infrastructură de sănătate publică

Infrastructura de sănătate publică este alcătuită dintr-un dispensar orăşenesc, 5 cabinete stomatologice,2 laboratoare de analize medicale, 4 cabinete individuale cu medici de familie şi un număr de 4 farmacii.
Dispensarul orăşenesc este prevăzut cu 3 cabinete individuale, un laborator de analize medicale, un cabinet ecografie, cabinete de stomatologie,un cabinet de obstretica si ginecologie,cabinet pentru ingrijiri la domiciliu,cabinete de medicina muncii,un cabinet individual de psihologie si un centru de permanenţă, care răspunde urgenţelor de pe raza localităţii. In cladire exista si o substatie de ambulanta, care raspunde prin apelul unic 112 solicitarilor localitatii si din zona.Cladirea este reabilitata si modernizata.

Infrastructură culturală

Din punct de vedere cultural, oraşul Seini este unul extrem de dinamic, dezvoltând în timp o serie de evenimente şi activităţi culturale de excepţie, şi încercând, pas cu pas, să dezvolte infrastructura adecvată.

Infrastructura culturală este în prezent formată din: 3 biblioteci şcolare, o bibliotecă orăşenească, Casa Orăşenească de Cultură, un Cămin Cultural în satul Săbişa si o Sala Multifunctionala la Viile Apei.

Pe lângă cele 3 biblioteci şcolare ale instituţiilor de învăţământ, cu o bună dotare, oraşul Seini dispune de o bibliotecă orăşenească, situata pe strada Mihai Eminescu nr. 26/B, avand un patrimoniu de cca. 20.000 de volume.

Casa Orăşenească de Cultură, de 320 de locuri este reabilitata si modernizata la standardeeuropene, avand amenajata sala de spectacole cu scena, cabine, aer conditionat sali de repetitii , sala “Mihai Balaj” pentru conferinte, un cenaclu literar si o galerie de artă.

Ea organizează anual acţiuni de comemorare şi aniversare a oamenilor de cultură locali, naţionali şi mondiali, editează cărţi, broşuri, pliante, caiete program, prezintă seri de poezie, proză, lansări de carte, întâlniri cu oameni de seamă din diferite domenii de activitate, elaboreaza parteneriate in vederea organizarii si desfasurarii de spectacole, serbari scolare, concerte,etc.

Urmăreşte, sprijină activitatea şi performanţele membrilor comunităţii realizând o permanentă evidenţiere a acestora prin media sau festivităţi de premiere. A iniţiat din anul 1998 „Zilele Oraşului Seini”, în 2017 având loc ediţia a XX-a.

Din anul 2001 sau alăturat la această manifestare Primăria Oraşului Seini şi Consiliul Local, alocând un buget considerabil alături de cel al sponsorilor care a putut permite ca în fiecare an seinenii să fie gazdele unor evenimente culturale şi artistice de excepţie.

În expoziţiile de pictură, olărit, design vestimentar, icoane pe sticlă au fost promovaţi artiştii de origine seineană cum ar fi Dan Vezentan, Bianca Tămâian, Iosif Grabovski, Raluca Mociran, Gheorghe Rusu, Pakey Gyerko Maria, Gabriela Anderco, alături de pictorii sătmăreni din Asociaţia Plasticienilor.Au fost si sunt organizate anual expozitii personale ale pictorilor de renume din zona, cum sunt Ioan Anghel Negrean, Nicolae Pop şi Maria Mariş Dărăban, s.a. De-a lungul anilor au fost organizate la Seini mai multe tabere de creatie, la care au participat pictori de renume national si international, precum si artisti ai asociatiilor plasticienilor maramureseni si satmareni,cu invitati din tara.Scriitoarea Elisabeta Kirchmajer Donca, „Cetăţean de onoare al oraşului Seini” in parteneriat cu Primaria orasului Seini si Casa de Cultura a lansat chiar si in premiera nationala volume de poezie, proza sau traduceri din literatura franceza, avand in palmares peste 20 de carti tiparite. Comunitatea seineana a avut parte de asemenea, in acelasi parteneriat, de valoroase si reusite lansarile a doua volume de poezie semnate de pr. poet Gheorghe Pop “Cetatean de onoare al orasului Seini”. la aceasta se adauga lansarile de carte a scriitorilor si poetilor Nicu Moldovan, (” Luceafarul Dimineata”- Jurnal memorial, postum), Mihai Balaj,(“Jurnal de front”- jurnal de razboi, postum), Gheorghe si Tomel Pop,(“Cartea Cetatii Zynir-monografia orasului Seini”), Mircea Ovidiu Madaian (“Seini-asezare la rascruce de drumuri-monografia orasului”), Tamasi Attila, Paul Vladut Ilut, Ioana-Carmen Ionut,(Valori eterne- Intinerar monografic- Biserica “Sfantul Mare Mucenic Gheorghe”), Claudiu Porumbaceanu, Viorel Campean si Kereskey Sandor de la Muzeul Judetean Satu Mare (Oameni din Seini), monografia orasului in limba maghiara “Szinervaralja. A hethegyu varos-Seini-Orasul celor sapte coline”, Ioana Pop, Ioana Gabriela Kadar, Petru Racolta.

Casa Orăşenească de Cultură organizează concerte de muzică (folclorică, muzica religioasa, folk, pop, dance, rock etc.), târguri şi pieţe de produse tradiţionale şi meşteşugăreşti, desene pe asfalt, baluri, competiţii sportive (fotbal, tenis de câmp, handbal, cros, şah), expoziţii de arte plastice şi carte, seri de poezie, dezbateri, simpozioane, mese rotunde,teatru, dezveliri de plăci comemorative, taieri de panglici inaugurale, promovarea evenimentelor seinene, premierea excelentelor localitatii, receptii, topul firmelor seinene, in parteneriat cu institutii seinene, asociatii, fundatii, organizatii,cluburi,s.a.

Căminul Cultural din satul Săbişa a fost reabilitat în anul 2008 şi a fost dotat cu o bibliotecă, un club, o sală de bal cu scenă şi o bucătărie performantă.

Evenimentele culturale

Oraşul beneficiază de un amplu calendar al evenimentelor culturale ale comunităţii, cele mai importante fiind: aniversarea Szylvester Janos, simpozionul „Eminesciana Seini”, sub semnul lui Eminescu, fiind marcata Ziua Culturii Romane, Zilele Înfrăţirii (cu oraşele înfrăţite), Concertele anuale de Colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă, concert de pricesne „Zilele Oraşului Seini”, care se organizează în prima parte a lunii Iulie, “Balul Cosercilor” la Sabisa, “Gala Firmelor Seinene”, “Parada sportivilor si Ziua Olimpica” de 1 Iunie, “Cupa Comja”de sah, spectacole omagiale de 8 Martie, Ziua Nationala a Romaniei, “Ziua Eroilor”, vernisaje de expozitie de pictura, lansari de carte, sedinte de cenaclu literar, promoveaza hramul bisericilor, s.a.

De asemenea, se depun eforturi notabile de omagiere a valorii personalităţilor marcante ale oraşului, precum: Szylvester János (1504), cărturar, traducător al Bibliei, în onoarea căruia în anul 1902 s-a ridicat un monument, Szende Pál, fost ministru de finanţe înmormântat la Seini în anul 1934, Mihai Balaj, Alexiu Berinde, Nicu Moldovan, Georgescu P.Ion, eroii seineni ai celor doua conflagratii mondiale, scriitori si poeti contemporani seineni Betty Kirchmajer-Donca, Gheorghe Pop, Ioana Kadar, Petru Racolta.

Infrastructura cultelor

Infrastructura cultelor este alcătuită din 9 Biserici în oraşul Seini din care doua ortodoxe, o biserica romano-catolica, una greco-catolică, una reformata, un templu al Martorilor lui Iehova, cate o biserica baptista, adventista si penticostala. Mai sunt doua parohii cu biserici ortodoxe in localitatea Viile Apei, respectiv Săbişa. La Viile Apei exista si o biserica reformata.

În oraşul Seini se înregistrează un total de cca. 5.300 credincioşi, ce înregistrează o frecvenţă bună la biserică, indiferent de confesiune.
Deschiderea comunităţii locale către valori spirituale naţionale şi multiculturale este unul dintre elementele definitorii ale locuitorilor comunităţii seinene.Implicarea comunităţilor religioase în viaţa comunităţii este un element ce subliniază toleranţa, prietenia şi buna înţelegere interconfesionară. Impactul programelor, proiectelor şi acţiunilor comune este unul pozitiv, rezultatele luând forma balurilor caritabile, multiplicarea informaţiei cu caracter educativ, şi nu numai. De asemenea, acestea colaborează cu Primăria în vedere susţinerii celor defavorizaţi şi a celor cu dizabilităţi, şi promovează mesajele civice ale instituţiilor publice. Multe sunt partenere la desfasurarea evenimentelor orasului, precum omagierea Ziua Eroilor, Ziua Nationala a Romaniei, “Nunta de Aur”,s.a. De asemenea participa la cele doua concerte anuale de colinde si pricesne, in preajma celor doua mari sarbatori ale crestinitatii, Craciunul si Pastele.

Infrastructură de sport

Infrastructura de sport este alcătuită din 3 săli de sport. Ele functioneaza la Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde”, Scoala Primara nr.1 si Sala Sporturilor “Gelu Carabat”, un stadion cu teren de fotbal, un teren sintetic de fotbal cu “Nocturna”,(in incinta liceului seinean). Suprafaţa aferentă zonei de sport este în prezent în jur de 0,5 ha.

Sala sporturilor a fost amenajată în anul 2008, în construcţie nouă cu dotări care îndeplinesc standardele europene, fiind singura sală de sport care îndeplineşte toate criteriile specifice.

La Seini, există o tradiţie handbalistică, fiind sportul nr. 1 al oraşului şi având în istoria competiţiilor sportive la bază pe celebrul profesor Ioan Tămaş (1973), care a reuşit performanţa de a califica prima echipă în Campionatul naţional de juniori şi şcolari. Oprită în 1990 şi reluată în 2003, mişcarea handbalistică este foarte activa azi, cu o prestatie foarte buna in campionatul national. Prin daruirea si competenta sportivilor nostri si a antrenoarei Aurica Mihalache, echipele de handbal juniori si junioare sunt multiple campioane in turnee nationale si internationale, sub egide Clubului Sportiv Seini, care functioneaza si cu o sectie de fotbal, cu echipa in liga nationala. Se organizeaza anual mai multe turnee la care participa echipe din judet, precum si turneul memorial local “Dumitru Jula”. In Seini se practica si tenis de camp.

Clubul “Stiinta Ardealul” Baia Mare de Taekwondo, are o sectie la Seini. A format mai multi campioni si vicecampioni nationali si laureati a mai multoe turnee judetene, interjudetene si nationale, multe cu caracter international. De orasul Seini se leaga numele multiplilor campioni si vicecampioni nationali, europeni, mondiali la taewondo, individual, pe echipe si lupta, Mircea Madaian, Andreea Orban si cel care a ridicat tricolorul romanesc pe catarg in lume, de mai multe ori, Mihai Madaian. Ei sunt Cetateni de onoare ai orasului Seini.

“Sport Club Arena” Seini, este un club sportiv de box, recent infiintat, care a adus orasului deja cateva titluri meritorii in turnee zonale, prin prestatia buna a boxerilor la categorii de greutate de juniori.

Exista amenajate si intretinute mai multe terenuri de tenis de camp, sportivii nostri fiind premiati la concursuri judetene si zonale. Functioneaza mai multe sali de fitness, aerobic, forta si intretinere corporala,masaj, s.a.

Copii comunitatii au parte de foarte multe locuri de joaca, in oras si imprejurimi. Exista zone special amenajate pentru recreere, odihna, locuri de picnic, s.a. De opt ani se organizeaza un concurs international de off-road, sportivii seineni intrr-un numar destul de mare, participa la competitii judetene si zonale, fiind de multe ori premiati cu locuri de podium. De 1 Iunie este organizata o parada a sportivilor seineni, dedicata Zilei Internationala a copiilor si Zilei Olimpice. Sunt organizate mai multe concursuri anuale de sah, care reunesc jucatori, multi dintre ei fosti performeri judeteni si nationali. De asemenea, sunt organizate anual mai multe tabere de vara, locuri de joaca, centre de educatie pentru valorificarea oportunitatilor de petrecere a timpului liber pentru copii, precum si dezvoltarea unor aptitudini si indeletniciri.

Infrastructură pentru asigurarea siguranţei publice

Activităţile de siguranţă publică se desfăşoară în:
– Sediul Poliţiei Locale a orasului Seini;
– Sediul Poliţiei orasului Seini;
– Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

În ceea ce priveşte Poliţia Locala, aceasta îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul oraşului, fiind extrem de activă în rezolvarea cazurilor care intră în atribuţiile sale, implicându-se în îmbunătăţirea calităţii vieţii prin întărirea siguranţei populaţiei locale.
Serviciul a fost înfiinţat în anul 2005 şi funcţionează sub administrarea Primăriei şi a Consiliului Local Seini, fiind un serviciu menit să asigure ordinea şi liniştea publică (monitorizări, patrule de verificare şi menţinere a integrităţii, ordinii şi siguranţei în pieţe, în oraş, la evenimente etc.), păstrarea curăţeniei oraşului, liniştea şi ordinea publică în instituţiile de învăţământ, cuprinzând toate cele trei localităţi componente. Serviciul funcţionează în prezent cu 9 agenţi.

Cazurile frecvente de intervenţie sunt datorate scandalurilor dintre tineri (pe fondul consumului de alcool, şi frecventarea unor localuri si cluburi de pe raza orasului), scandalurilor dintre grupurile de rromi (pe fondul consumului de alcool, la care se adaugă diverse neajunsuri), fumatului şi consumului de alcool în vecinătatea unităţilor de învăţământ, dar şi în cazul abandonului şcolar şi fugii de la ore al elevilor.
De asemeni intervin în cazul rromilor şi cerşetorilor care stau în centrul oraşului, creând disconfort pentru localnici şi trecători. Numărul lor a crescut în ultima vreme, iar problema principală este data de lipsa actelor de identitate a acestora.
Prin urmare, s-au luat o serie de măsuri de protecţie şi pază prin instalarea de camere de supraveghere video în principalele puncte de interes ale oraşului.

Nivelul de echipare al poliţiei locale este destul de precar şi necesită completări şi echipări conforme intervenţiilor publice.
În ceea ce priveşte implicarea în comunitate, poliţia locala desfăşoară numeroase campanii de informare şi conştientizare cu privire la: legi, hotărâri de consiliu, consumul de droguri, infracţionalitate, pericole sociale etc.

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este organizat sub forma unui comitet local condus de primar. Funcţionează cu un număr de 105 persoane, fiind format în principiu din reprezentanţii tuturor instituţiilor civile, asociaţii de locatari, administratori de firme sau de bloc şi persoane civile. Este susţinut pentru intervenţii din bugetul Primăriei şi nu are statut juridic.
Acesta este mobilizat să intervină în cazul calamităţilor naturale, alunecărilor de teren şi a incendiilor. Dispun de un centru operativ pentru situaţii de urgenţă, la care se adaugă membri civili.

Infrastructură de asistenţă socială

Serviciul Public Asistență Socială Seini s-a înființat în cadrul Consiliului Local Seini la data de 17.04.2003 prin Hotărârea Consiliului Local Seini nr. 13/2003 ca Serviciu Public fara personalitate juridică având ca obiect principal de activitate asistența socială. Este acrediatat sa acorde servicii sociale din anul 2014 conform cert de acreditare nr. 000375 seria AF emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstanice.

– Serviciul Public de Asistență Socială are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

GRUP ȚINTĂ:
– Persoanele marginalizate;
– Persoanele fără venituri;
– Persoanele fără adăpost;
– Persoanele supuse violenței domestice;
– Persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
– Copiii aflați în situații vulnerabile;
– Persoanele vârstnice;

Centru de zi Princhindeii Seiniului

Centrul de zi ” Princhindeii Seiniului” este un serviciu social în subordinea SPAS Seini , având ca misiune asigurarea unor servicii de educație și dezvoltare timpurie pentru copiii care ofera servicii de educație parentală și consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, atât în vederea depășirii situațiilor de dificultate, cât și a reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională. Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de zi “Princhindeii Seiniului” sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în orasul Seini , cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani,. Capacitatea centrului este de 50 de locuiri  dintre care 17 pentru copii de etnie roma. Astazi avem in Orasul Seini primul centru de zi care permite mamelor sa-si continue activitatea profesionala fara a avea grija copilului. Autoritatea Publica Locala a Orasului Seini pune in centrul atentiei copilul indiferent de religie, etnie si clasa sociala si face front comun cu parintii in scopul educarii acestora.

In anul 2016:

In conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul serviciului sunt în evidenţă un număr aproximativ de 40 dosare cu persoane singure şi familii beneficiare:
– au fost efectuate 80 anchete sociale privind venitul minim garantat;
– au fost întocmite dispoziţii ale primarului cu privire la acordarea/modificarea/suspendarea/reluarea şi încetarea ajutorului social, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Maramures(Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Maramures) care are calitatea de ordonator de plăţi.
– lunar se întocmesc rapoarte statistice , borderouri care se transmit către Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Maramures( A.J.P.I.S. Maramures);
– au fost întocmite 30 de adeverinţe necesare solicitanţilor la : medicul de familie,C.A.S., şcoală, liceu ;

În conformitate cu Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi HG nr.38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul serviciului sunt în evidenţă un număr de 80 dosare pentru care:
– au fost efectuate un număr de 160 de anchete sociale ;
– au fost întocmite dispoziţii ale primarului, colective şi nominale cu privire la acordare/modificare/repunere/suspendare şi neacordare, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Maramures care are calitatea de ordonator de plăţi.
– lunar se întocmesc borderouri care se transmite către A.J.P.I.S. Maramures;

In conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată ulterior, coroborate cu prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.70/2011, modificate şi completate ulterior în cadrul serviciului au fost primite, verificate şi apoi s-au acordat ajutoare pentru încălzire după cum urmează:
– la gaze naturale au fost înregistrate 67 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere din care: 67 cereri pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a ajutorului de încălzire ;
– la combustibili solizi sau petrolieri au fost înregistrate 65 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere din care: 64 cereri pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a ajutorului de încălzire .

În conformitate cu prevederile OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.132/2011, serviciul a primit şi verificat un număr de 70 dosare care au fost transmise către A.J.P.I.S. Maramures pe bază de borderou.

In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare serviciul monitorizează, efectuează periodic anchete sociale şi raportează lunar situaţii la D.G.A.S.P.C. Maramures.
– în evidenţa serviciului sunt înregistrate un număr de 34 de dosare de asistenti personali si 28 de dosare de indemnizatie lunara.

Alte forme de infrastructură socială

Ca zonă de spaţii verzi şi protecţie, localitătea are în jur de 21 ha, încadrându-se în indicii recomandaţi la dimensionarea spaţiilor verzi (care la oraşele sub 20.000 de locuitori sunt de 6-8 mp/cap de locuitor). În cazul oraşului Seini şi a localităţilor aparţinătoare şi din comunele vecine se poate indica faptul că zona de agrement pădurea de la Negreşti-Oaş, din zona Sâmbra Oilor sau zona recent amenajată pentru recreere şi agrement din comuna Apa.