MARAMURES
ORASUL SEINI
Nr. 10582/ 14.10.2015

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI – SEINI

Organizeaza in baza Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 5 din H.G. nr. 286 / 2011- actualizata, concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 2 functii contractuale, vacante, in cadrul Biroului Proiecte;
1. Denumirea posturilor vacante :
– Director – Centru de Informare Turistica , gradul I (1 post)
– Inspector de specialitate ( agent de turism ), gradul debutant (1 post) ;

2. Conditii generale si specifice necesare pentru ocuparea posturilor :
2.1 Pentru funcia de Director , gradul I,
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice, geografie, turism;
– vechime in specialitatea studiilor – minim 3 ani ;
– absolvent al unui curs de specialitate” Director in domeniul turismului” absolvit cu certificat de calificare profesionala , recunoscut de MMFPSPV si Ministerul Educatiei Nationale ;
– cunostinte de operare pe calculator – Word , Excel,Power Point , Internet ;
– cunostinte de limba engleza nivel avansat ;
– abilitati de coordonare si conducere ;
– abilitati de comunicare ;
– capacitate de lucru in echipa .

BIBLIOGRAFIE

de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director – Centru de informare turistica

 

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
3. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
4, Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;

2.2 Pentru functia de inspector specialitate (agent de turism ) – debutant
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;
– absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.
– fără vechime în specialitatea studiilor absolvite;
– cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet ;
– cunoştinţe de limba engleză nivel avansat;
– spirit analitic şi capacitate de sinteză;
– abilităţi de comunicare;
– capacitate de lucru în echipă.

BIBLIOGRAFIE
de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate (agent de turism)

4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
6. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
4, Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;

3. Probele stabilite pentru concurs : selectia dosarelor , proba scrisa, interviu .
4. Conditii de desfasurare a concursului :
– Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune dosarul la Secretar sau Serviciu Economic pana la data de 05.11.2015 ;

Dosarele de concurs trebuie sa contina :

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. curriculum vitae;
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă (pentru vechimea dobândită până la data de 31.12.2010) şi o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei (după data de 01.01.2011);
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. declaraţie pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu.

– Concursul se organizeaza la sediul Primariei Seini , in data de 13.11.2015, ora 9,00 – proba scrisa .

Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria Seini, secretar, Serviciu Economic si la numar de telefon 0262 – 491090, interior 15 sau 27 .

Sari la conținut